Základní škola a Mateřská škola

6.14 Napříč kontinenty

Název projektu

Napříč kontinenty

Téma

Kontinenty, jejich zeměpisné údaje, přírodní krásy a zajímavosti, obyvatelstvo.

Záměr

Zdůraznění multikulturní výchovy. Projekt je zařazen během roku prostřednictvím projektových dnů, věnovaným jednotlivým světadílům. Je určen žákům všech ročníků.

Motivace

Žáci se seznamují se čtyřmi kontinenty (Antarktida jen okrajově, Evropa je jako samostatný projekt) formou výkladu, besedy…

Formulují otázky, na které má projekt odpovědět ( o lidech, památkách, školství, kultuře, zvycích, přírodě..).

Žáci vystupují se svými zkušenostmi s lidmi s odlišnou barvou pleti, kulturou.

Diskutují nad právy dětí na všech kontinentech.

Mapování tématu

Žáci studují knihy, encyklopedie, časopisy. Vyhledávají informace na internetu. Vysvětlují pojmy.

Formulují návrhy na různé aktivity, které by se mohly do projektu zařadit a diskutují o nich.

Třídění materiálu

Hned na začátku roku stanovují harmonogram jednotlivých projektových dnů na celý rok např. podzim - Amerika, zima -  Austrálie,  jaro - Asie a léto - Afrika. U každého kontinentu se zaměřujeme na obyvatelstvo, zvyky, kulturu, jazyk, přírodu. Hledáme odpověď na otázku: „Žijí tito lidé i v Evropě?

Žáci se rozdělují do skupin a si připravují zajímavosti k tématu, které při projektovém dni zprostředkují ostatním v jednotlivých dílnách. Během projektového dne vystupují i učitelé s bloky informací.

Řešení

Projektový den je rozdělen na jednotlivé dílny tématicky zaměřené na kontinent (výtvarná, stravování, rukodělná, sportovní, literární) jednotlivé skupiny si vyberou dílnu a podílí se na její přípravě. Žák ve skupině plánuje, organizuje, přijímá roli. Vyhledává a zpracovává informace, vytváří texty, návrhy výtvarných postupů, besedu, hru. Aktivity v dílně vycházejí ze zvyků, tradic a zvláštností obyvatel, kteří na kontinentu žijí. V dílnách také žáci získají odpovědi na své otázky.

Prezentace

Žák prezentuje, moderuje a komentuje výsledek své práce v dílnách.

Společný produkt

Článek o projektovém dni, nástěnka, fotoalbum, plakát….

Reflexe

Učitel vyhodnotí pracovní listy, které připravil na závěr projektu.

Žáci vysvětlují vliv projektu na jejich postoje k lidem odlišných kultur a etnik.

Hodnotí svůj přínos do projektu a přínos partnerů. Pojmenovává problémy s prací na projektu.

Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova

-        žáci cvičí smyslové vnímání, pozornost, soustředění

-        učí organizovat práci, rozvrhnout si ji v čase

-        rozvíjí svou kreativitu, schopnost komunikovat

Výchova demokratického občana

-        seznamuje se s porušováním lidských práv v různých zemích, s principy diktatury a anarchie

Multikulturní výchova

Kulturní diference

-        žák si uvědomuje jedinečnost každého člověka, ať už je součástí jakéhokoli etnika

Lidské vztahy, etnický původ

-        poznává různé etnické skupiny, jejich kulturu, způsob života, ale i rozdíly mezi nimi.

-        učí se najít kladný vztah ke všem lidem bez rozdílu a bez předsudků

-        učí se rasové snášenlivosti

Podpora multikulturality

-        učí se naslouchat druhým, komunikovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin

-        chápe význam cizího jazyka jako nástroje dorozumění

Princip solidárního smíru a solidarity

-        učí se žít nekonfliktně v multikulturní společnosti

Environmentální výchova

-        seznamuje se s ekosystémy různých kontinentů

-        porovnává základní podmínky života s našimi

Mediální výchova

-        učí se pracovat s různými typy mediálního sdělení

-        uvědomuje si vliv médií na informovanost lidí o politickém vývoji, událostech a změnách v jednotlivých zemích