Základní škola a Mateřská škola

V etapě základního vzdělávání jsou vyčleněna tato průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova

Výchova demokratického občana

Výchova k myšlení v evropských souvislostech

Multikulturní výchova

Environmentální výchova

Mediální výchova

Průřezová témata jsou ve školním vzdělávacím programu součástí jednotlivých předmětů a dále jsou obsažena v projektech, které škola pravidelně realizuje.

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, je malotřídní škola s pěti postupnými ročníky a žáci by se měli během těchto pěti ročníků zapojit do každého projektu alespoň jednou. Některé jsou realizovány každý rok a jiné pouze v intervalu pěti let (počítáno od platnosti ŠVP).

Přehled projektů:          

Projekty označené smajlíkem budou probíhat ve školním roce 2023/2024                                                                    


Název projektu


ročník


harmonogram

Jsem hlava rodiny


3. - 5.Úžasný

každý rok

Spisovatelská dílna


3. - 5.Rozpačitý

každý rok

Poznej centrum regionu


4. - 5.Líbající

každý rok

Čím budu


3. - 5.Smějící se

každý rok

Dopravní výchova


1. - 5.Překvapený

každý rok

Jsem čtenář


1. - 2.Nevinný

každý rok

Poznáváme vesmír


3. - 5.

každý čtvrtý rok

Naše domácí zvířata


1. - 2.Mrkající

každý rok

Největší Čech, Nej. literární postava


1. - 5.

každý první rok

Poznej je, když kvetou


1. - 5.Usmívající se

každý třetí rok

(počínaje druhým rokem platnosti ŠVP)

Cestujeme po Evropě


1. - 5.

každý třetí rok

Cestujeme po České republice


 1. - 5.Smějící se

každý druhý rok

Řemesla a tradice


1. - 5.

každý čtvrtý rok

Napříč kontinenty


1. - 5.

každý pátý rok