Základní škola a Mateřská škola

 

6.12 Cestujeme po České republice

Název projektu

Cestujeme po České republice

Téma

Pamětihodnosti, zajímavosti ČR

Záměr

Poznání rodné země, jejího kulturního dědictví. Zaměření na environmentální výchovu. Projekt je rozvolněný do celého školního roku. Účastní se žáci všech ročníků.

Motivace

Žáci využívají vlastní zkušenosti s cestováním, vzpomínají na výlety s rodiči. Mohou přinést rodinné fotografie, prospekty.

Seznamují se s územním členěním, rozhodují, které kraje procestujeme a v jakém pořadí.

Formulují otázky, na které by měl projekt odpovědět.

Mapování tématu

Žáci vyhledávají informace na internetu, navštíví cestovní kancelář, studují katalogy, encyklopedie, časopisy, referují o zajímavém dokumentu v televizi.

Třídění materiálu

Žáci při společné diskuzi sestaví cestovní plán. Vždy 2 – 3 kraje, které mají něco společného a harmonogram – časové rozvržení.

Vytvoří pracovní skupiny, které připravují aktivity k jednotlivým krajům (případně se skupina věnuje jednomu konkrétnímu místu). Aktivity připravují na základě studia reálií jednotlivých krajů, zvyků, typických zvláštností toho kterého kraje (úzce spolupracují s učitelem).

Řešení

Během roku proběhnou čtyři projektové týdny. Celý týden jsou zařazovány aktivity, vedoucí k přiblížení tématu (čtení pověstí, promítání dokumentů, vytváření nástěnek, výtvarných prací, zpěv krajových písní)

Prezentace

Výstup před třídou se zajímavým materiálem, výsledky jednotlivých aktivit v předmětech (plakát, výtvarné dílo, reklama cestovní kanceláře, dramatizace pověsti…. ).

Reflexe

Hodnocení pracovních listů, které by měli ilustrovat míru osvojených znalostí a získaných kompetencí, výstupy jednotlivých žáků nebo skupin.  Po celou dobu trvání projektu je na nástěnce mapa ČR s vyznačenými kraji, které jsme během projektu navštívili.

Žáci vysvětlují vliv projektu na jejich postoje ke kulturnímu dědictví. Vlastními slovy zformulují získané poznatky. Hodnotí svoji účast a přínos při tvorbě projektových aktivit. Oceňují konkrétní přínos ostatních.

Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova

-        žák se učí rozvrhnout svou práci v určitém časovém období, učí se práci dotáhnout do konce

-        učí se komunikaci

Výchova demokratického občana

-        seznamuje se s členěním na kraje, krajskými městy, samosprávou

-        poznává zvyky a tradice, krajové zvláštnosti

-        vytváří si pozitivní postoj k tradičním hodnotám

Multikulturní výchova

-        získává základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v ČR

-        učí se chápat význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti

-        učí se poznávat projevy rasové nesnášenlivosti a učí se na ně v modelových situacích reagovat

-        chápe odpovědnost každého jedince za to, aby byla odstraněna diskriminace a předsudky vůči etnickým skupinám

Environmentální výchova

-        poznává různé ekosystémy, hodnotí životní podmínky v různých krajích

-        učí se vážit si kulturního dědictví naší země