Základní škola a Mateřská škola

Téma

Město Znojmo

Záměr

Poznat historii a současnost okresního města. Projekt je určen žákům 5. ročníku v souvislosti s učivem o Jihomoravském kraji. Je zařazen na měsíc květen, červen. V projektu vystupují žáci jako jednotlivci.

Motivace

Ve škole se uspořádá výstavka různých knih a publikací o městu Znojmu. Žáci se vyjadřují k tématu, vyjadřují svůj zájem, hovoří o tom, co už o městě ví.

Mapování tématu

Učitel spolu s žáky vytvoří seznam pamětihodností a zajímavostí Znojma. Připojí i téma průmysl, zdravotnictví, sport a kultura.

Žáci získávají z různých zdrojů (internet, knihy, časopisy, vyprávění pamětníků…) informace. Zpracovávají informace, odhalují souvislosti rozvoje města.

Vytváří kritéria, podle kterých na závěr projektu vytvoří žebříček jejich významu a obliby.

Ze seznamu pamětihodností si každý žák nebo dvoučlenná skupina vybere jednu pamětihodnost, ke které získali nejvíce informací.

Třídění materiálu

Třídí získané informace, dává je do souvislostí, stanovuje kriteria výběru.

Připravuje výstup u dané pamětihodnosti, připravuje obhajobu své volby.

Řešení

Žáci společně plánují výlet do města Znojma, sled pamětihodností, které navštíví.

Prezentace

Při prohlídce každý jednotlivec nebo skupina podává výklad, snaží se co nejlépe „prodat“ svou památku.

Společný produkt

Seminární práce o městě Znojmě. Žebříček znojemských památek podle kritérií, které si ve fázi mapování projektu vytvořili.

Reflexe

Žáci porovnávají svá očekávání a obavy se skutečností. Vysvětlují vliv projektu na své současné postoje k okresnímu městu. Vlastními slovy formulují své zkušenosti.