Základní škola a Mateřská škola

Téma

Sluneční soustava

Záměr

Vyvození pojmu sluneční soustava a její planety, konstrukce modelu sluneční soustavy, vyhledání poznatků a příprava přednášky.

Projekt je zařazen po probrání neživé přírody v hodinách prvouky (3.ročník) a přírodovědy (4. a 5. ročník).

Motivace

Žáci zapisují své zkušenosti a znalosti o vesmíru. Uvědomují si, co všechno ví, uvádí příklady, formulují a zapisují otázky, které si přejí zodpovědět.

Diskutují a argumentují nad informacemi. Uvádí svůj postoj k tématu projektu a zdůvodňují svůj postoj.

Mapování tématu

Žáci vyhledávají informace na internetu, v encyklopediích, knihách, sledují televizní dokumenty, čtou příběhy…

Zpracovávají texty, kladou otázky, vysvětlují pojmy. Odhalují souvislosti, odvozují příčiny a důsledky.

Žáci vytvoří dvoučlenné skupiny.

Třídění tématu

Žáci třídí získané informace, zvolí si podtéma (planetu sluneční soustavy, děj ve vesmíru, výzkum vesmíru), které budou zpracovávat.

Vytvoří pravidla pro spolupráci ve skupině, formulují  otázky, které práce na projektu zodpoví.

Domluví se na formě zpracování tématu. Diskutují a argumentují, obhajují a posuzují jednotlivé návrhy.

Řešení

Svoji planetu skupina představí pomocí matematických příkladů s tajenkou – názvem  tělesa sluneční soustavy. Dále pracuje na získávání informací na internetu a prostřednictvím dalších informačních zdrojů.

Jednotlivé skupiny nastudují poznatky o svém hvězdném tělese. Zjistí jeho převládající barvu a velikost vzhledem ke Slunci a vůči jiným tělesům.

Zpracují a přednesou přednášku pro své spolužáky. Vytvoří kašírovaný model.

Vytvoří mobil sluneční soustavy – skupinová práce.          

Prezentace

Každá skupina vystoupí s prezentací (přednáška), objasňuje a argumentuje, odpovídá na otázky, klade otázky. Navrhuje možnosti dalšího zhodnocení výsledků své práce.

Společný produkt

Vytvořený mobil sluneční soustavy, kašírování modelů vesmírných těles, článek o projektu, nástěnka.

Reflexe

Žák formuluje své dojmy z projektu. Pojmenuje úskalí, problémy a chyby, s nimiž se v průběhu projektu setkal. Oceňuje přínos ostatních a především svůj přínos. Pojmenuje prožitky a zkušenosti z průběhu projektu.