Základní škola a Mateřská škola

Téma

Rozpočet rodiny

Záměr

Žáci se seznámí blíže s ekonomikou rodiny. Ujasní si jednotlivé role v rodině. Naučí se plánovat. Projekt je zařazen během roku. Je určen žákům 4. a 5. ročníku. Zařazení ročníků je dáno počtem žáků v daném roce.

Projekt by měl trvat od zadání po prezentaci nejvíce dva týdny.

Motivace

Žáci diskutují o rodině, vysvětlují role jednotlivých členů. Formulují a zapisují otázky, které by chtěli ve vztahu k rodině zodpovědět.

Mapování tématu

Učitel připraví kartotéku vhodných povolání s vyčíslením výše mzdy, kterou žáci studují, dávají připomínky, mění, doplňují.

Žáci vytvářejí pracovní skupiny ( 4 – 6 členů). Ve skupině si rozdělí role ( otec, matka, děti).

Otec a matka si vylosují povolání s vyčíslením měsíčního příjmu. Rodina se pokusí sestavit svůj rodinný rozpočet tak, aby uspokojila potřeby všech členů.

Třídění materiálu

Žáci spoluvytváří pravidla pro práci ve skupině. Sestavují kritéria pro tvorbu rozpočtu své rodiny. Diskutují, argumentují, porovnávají.

Řešení

Do života jednotlivé rodiny vstupuje neočekávaná událost, která přinese výdaj, který musí členové rodiny řešit změnou rozpočtu. Své řešení musí rodina umět vysvětlit a obhájit před ostatními.

Prezentace

Rodina vystoupí s divadelní scénkou, připraví nástěnku, výtvarně zpracuje život své školní rodiny. Obhajuje své řešení rodinného rozpočtu.

Reflexe

Hodnotí žáci i učitel nejpromyšlenější rozpočet.

Každá rodina potom hodnotí spolupráci ve skupině, rozdělení rolí, dokáží pojmenovat nejslabší článek. Pojmenovávají pocity ze svých rolí, zkušenosti z projektu.