Základní škola a Mateřská škola

 

Velikost školy

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo zahrnuje pět ročníků prvního stupně, které jsou spojeny ve dvou třídách (zpravidla 1. a 2. ročník; 3, 4, a 5. ročník). Kapacita školy je 50 žáků. Ve škole je školní družina s kapacitou 35 dětí. Kromě školní družiny působí ve škole mimo vyučování zájmové kroužky (dle aktuální nabídky).

Velikost školy přináší do jejího života určitá specifika, která ji dělají zvláštní a jedinečnou. Malý počet žáků vytváří skupinu, kde jsou si děti blízko jako v rodině. Pokud je tento model ještě vhodně podporovaný kantorem, vzniká škola, která může dětem dát rodinnou pohodu, zázemí a klid. Je zajištěn individuální přístup pro děti nadané i pro děti se specifickými vývojovými vadami, výborně se organizují projekty, projektové dny, skupinové vyučování. Malí se učí od starších a naopak starší se učí pomáhat, být tzv. tutorem pro ty menší.

 

Vybavení školy

Areál školy zahrnuje přízemní budovu se dvěma učebnami (vybavenými třinácti počítačovými stanicemi a interaktivní tabulí), malou tělocvičnou, hernou ŠD, šatnou a prostorami pro hygienu. Dále školní dvůr a školní zahradu. V hodinách TV a během družiny žáci mohou využívat hřiště TJ Orel Pavlice s umělým povrchem, vhodné na míčové hry. Kuchyň a jídelna jsou umístěny v budově mateřské školy, kam jsou děti doprovázeny vychovatelkou školní družiny. Vytápění objektů je plynové.

 

 

Projekty, mezinárodní spolupráce

Škola se zapojuje do mezinárodních projektů e-Twinning, Erasmus + .

 

Jednotlivé školní projekty jsou rozpracovány v kapitole ŠVP Projekty (Jsem hlava rodiny; Spisovatelská dílna; Poznej centrum regionu; Čím budu; Dopravní výchova; Jsem čtenář; Poznáváme vesmír; Naše domácí zvířata; Největší Čech a nej literární postava; Poznej je, když kvetou; Cestujeme po Evropě; Řemesla a tradice; Napříč kontinenty.

 

Každý rok také probíhá ve škole Projekt na podporu čtenářské dovednosti. Tento projekt mění svou podobu podle tématu, na které je zaměřen (spisovatel, druh literatury, hlavní hrdinové, historické období…). Dále projekt Zdravíčko (podpora zdravého životního stylu), Den Země (environmentální výchova).

 

Spolupráce s rodiči

 Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně na třídních schůzkách, konzultačních hodinách nebo individuálně. O všech aktivitách školy jsou rodiče písemně předem informováni prostřednictvím deníčků nebo žákovské knížky, internetových stránek. 

Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání dětí, toho není možné dosáhnout bez kvalitní vzájemné komunikace.

Na začátku roku jsou rodiče informováni podrobně o celoročním plánu práce a mají možnost nabídnout pomoc (příprava kostýmů, pohoštění, tombola, sponzorské dary, exkurze……).

 

Spolupráce se školskou radou a dalšími institucemi

Ve škole velmi dobře funguje spolupráce se školskou radou, která má tři členy (jeden jmenovaný zřizovatelem, druhý volený zákonnými zástupci žáků, třetí volený pedagogickými pracovníky).

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a projednává a schvaluje dokumenty podle §168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Při diagnostice a při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje škola s Pedagogicko – psychologickou poradnou ve Znojmě, SPC Brno.

Dále spolupracujeme s Policií ČR, hasičským sborem, pobočkou Městské knihovny, Tělovýchovnou jednotou Orel Pavlice.

 

Spolupráce s obcí

Škola se vyvíjí nejen co do obsahu vzdělávání, ale i co do vzhledu a vybavení. Na tom se velkou měrou zasluhuje právě zřizovatel, Obec Pavlice. Ředitelka předkládá zastupitelstvu rozpočet a další záměry rozvoje školy. Pravidelně se zúčastňuje veřejných zasedání zastupitelstva.

Základní škola spolu s mateřskou školou připravuje třikrát ročně veřejné vystoupení pro občany, organizuje sběr starého papíru. Organizuje Podzimní pouštění draků a Broučkiádu. 

Škola spolupracuje s místními podnikateli, kteří pomáhají škole prostřednictvím sponzorských darů, které škola využívá pro svůj další rozvoj. O své činnosti informuje škola občany prostřednictvím informační tabule a v místním Zpravodaji.