Základní škola a Mateřská škola

6.11 Cestujeme po Evropě

Název projektu

Cestujeme po Evropě

Téma

Evropské státy a organizace.

Záměr

Poznávání států Evropy, způsob života, tradice a zvyky, pamětihodnosti, osobnosti, přírodní krásy, obyvatelstvo. Zdůraznění na multikulturní výchovu. Projekt je rozvolněný do celého školního roku. Účastní se žáci všech ročníků.

Motivace

Žáci popisují své zkušenosti s cestováním, dokládají je rodinnými fotografiemi, prospekty, vstupenkami…

Seznamují se zeměmi Evropy, existencí mezinárodních organizací. Vybírají země, které jsou podle nich zajímavé a formulují důvody svého zájmu.

Formulují otázky, na které by měl projekt odpovědět.

Mapování tématu

Žáci vyhledávají informace na internetu, navštíví cestovní kancelář, studují katalogy, encyklopedie, časopisy, referují o zajímavém dokumentu v televizi.

Třídění materiálu

Žáci společně sestaví seznam zemí, které chtějí procestovat (5 – 8) a harmonogram – cestovní plán. Vytvoří pracovní skupiny, které připravují aktivity k jednotlivým zemím. Aktivity připravují na základě studia reálií, historie dané země, zvyků, typických zvláštností té které země (úzce spolupracují s učitelem).

Řešení

Každé zemi se věnuje jeden týden a činnosti se zařazují do všech předmětů (soutěže, beseda o spisovateli, malíři, kvíz, písnička, výtvarné dílo, porovnávání zeměpisných údajů, tvoření matematických úloh, vytvoření rejstříku památek, sportovní aktivity, zvláštnosti flory a fauny…

Prezentace

Výstup před třídou se zajímavým materiálem, výsledky jednotlivých aktivit v předmětech (plakát, výtvarné dílo, reklama cestovní kanceláře, ….

Reflexe

Hodnocení pracovních listů, které by měli ilustrovat míru osvojených znalostí a získaných kompetencí, výstupy jednotlivých žáků (po celou dobu trvání projektu je na nástěnce přehled zemí a zapsaní žáci kteří se na přípravě podíleli nebo se zapojili.

Žáci vysvětlují vliv projektu na jejich postoje j evropským zemím. Vlastními slovy zformulují získané poznatky. Hodnotí svoji účast a přínos při tvorbě projektových aktivit. Oceňují konkrétní přínos ostatních.

Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova

-        žák se učí rozvrhnout svou práci v určitém časovém období, učí se práci dotáhnout do konce

-        učí se komunikaci

Výchova demokratického občana

-        seznamuje se se státním zřízením různých států

Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech

-        uvědomuje si sebe jako součást Evropy

-        seznamuje se se státními symboly států

-        učí se rozumět vlivu kulturních a sociálních rozdílů na společnost

-        poznává život a dílo významných Evropanů

-        poznává život dětí z jiných zemí, zvyky a tradice

-        vytváří si pozitivní postoj k tradičním evropským hodnotám

Multikulturní výchova

-        získává základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v evropské společnosti

-        učí se chápat význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti

-        učí se poznávat projevy rasové nesnášenlivosti a učí se na ně v modelových situacích reagovat

-        chápe odpovědnost každého jedince za to, aby byla odstraněna diskriminace a předsudky vůči etnickým skupinám

Environmentální výchova

-        poznává různé ekosystémy, hodnotí životní podmínky v různých evropských zemích

-        učí se vážit si kulturního dědictví evropských zemí