Základní škola a Mateřská škola

Téma

Moderní pohádka, prázdninový deník, poezie, divadelní hra, román, příběhy ze života dětí, reklamní šot, novinový článek…….

Záměr

Podporovat sebevyjádření, rozvoj jazykových dovedností rozvoj zdravého sebevědomí, účast v soutěžích. Projekt je určen 3. – 5. ročníku a bude probíhat každý rok.

Motivace

Žáci čtou svým kamarádům ze svého prázdninového deníku, z uplynulých prázdnin.

Motivační rozhovor o spisovatelích, literatuře, o různých literárních formách.

Diskuse nad vybranými články z novin, časopisů.

Žáci formulují své očekávání, snaží se odhadnout výsledek projektu.

Mapování tématu

Žáci vytváří kartotéku témat, kterou vyvěsí na nástěnku. Ke každému tématu se mohou přihlásit nejvýše dva žáci. Téma mohou zpracovat jako povídku, pohádku, bajku, báseň, časopisecký článek.

Žáci vyhledávají informace k tématu.

Volba redakční rady, rozdělení rolí v redakční radě.

Řešení

Každé téma má v časovém harmonogramu přesně stanoven termín odevzdání. Práci autor přečte nahlas a je vyvěšena na nástěnce.

V rámci projektu píší žáci 3. až 5. ročníku novinové články o události školy nebo obce. Zde není přesně stanoven časový harmonogram. O průběh tvorby školních nástěnných novin se stará redakční rada.

Redakční rada sama zadává témata a na závěr roku sestavuje nástěnné školní noviny.

Prezentace

Literární dílo, nástěnné noviny a prázdninový deník jsou hlasitě přečtené nebo vystavené na nástěnce. Je k nim otevřena diskuse, jsou navrhována vylepšení, každý může vyjádřit svůj názor.

Společný produkt

Je možná prezentace projektu v místním zpravodaji nebo na veřejné vývěsce, účast v literární soutěži.

Reflexe

Hodnocení provádí celý kolektiv společně.

Žáci pojmenovává prožitky a zkušenosti z průběhu projektu. Oceňují konkrétní přínos ostatních. Pojmenovávají problémy a chyby.