Základní škola a Mateřská škola

Téma

Různá řemesla dříve a dnes, zvyky a tradice v různých obdobích roku.

Záměr

Žáci se seznamují s různými krajovými i národními tradicemi, řemesly a zvyky.

Projekt je určen žákům všech ročníků a probíhá prostřednictvím projektových dnů během roku (tradice a zvyky, řemesla) a v předmětech (řemesla).

podzim, zima  – Mikuláš, Vánoce

jaro – Masopust, Velikonoce

Motivace

Žák si uvědomuje, co vše o tématu ví, popisuje své zkušenosti, uvádí příklady, zapisuje pojmy související s tématem.

Formuluje a zapisuje otázky, které chce projektem zodpovědět.

Uvádí svůj postoj k tématu (co očekává, co potřebuje) a formuluje důvody svého postoje.

Mapování tématu

Žák vyhledává informace o tradicích a řemeslech na internetu, v knihách, encyklopediích, z vyprávění pamětníků. Vysvětluje pojmy, formuluje svůj názor.

Třídění materiálu

Žáci vytvářejí kartotéku řemesel, a tradičních zvyků.

Vyberou z kartotéky dvanáct řemesel, kterými se budou více zabývat a tradice a zvyky rozdělí na zimní a jarní.  Při výběru diskutují, argumentují, posuzují jednotlivé návrhy.

Řešení

Během projektového dne vystupují žáci a vysvětlují tradici nebo zvyk, uvádí příklady a dokládají obrázky. Jsou připraveny dílny (literární s ukázkami lidových pohádek, básniček, hudební s lidovými písněmi, sportovní s ukázkami her dětí a lidovými pokrmy, rukodělná s ukázkami lidové tvořivosti).

Každé z dvanácti řemesel je zpracováno do podoby jednoho listu kalendáře (předchází mu beseda, výstup některého žáka, rodiče, zajímavé osobnosti)

Závěrem projektu je návštěva muzea v Moravských Budějovicích s expozicí řemesel a tzv. Masné krámy.

Prezentace

Naučená písnička, básnička, rukodělné dílo, kalendář, výstup před třídou.

Společný produkt

Výstavka předmětů našich babiček, nástěnka, článek do časopisu, kalendář řemesel.

Reflexe

Žáci porovnávají svá očekávání se skutečností, shrnují své dojmy z projektu, vyhodnocují své výsledky a hodnotí výsledky druhých.

Vyplní evaluační dotazník.