Základní škola a Mateřská škola

6.9 Největší Čech

Název projektu

Největší Čech

Téma

Osobnosti našeho běžného života, osobnosti našich dějin a postavy literárních děl, které na nás nejvíce zapůsobily.

Záměr

Největší Čech je projekt pro 1. - 5. ročník.

Je zařazen během roku do čtyř projektových dnů.

Motivace

Žáci besedují o různých osobnostech v historii i v současné době.

Zapisují pojmy související s tématem, rozlišují fakt a názor, sledují a kriticky hodnotí vstupní informace a rozličné názory.

Vytváří seznam osobností z oblasti historie; hudba a tanec; film, televize a divadlo; literatura; výtvarné umění; sport; politika a veřejný život; vědci, lékaři, cestovatelé a zakladatelé; …

Mapování tématu

Žák studuje materiály, čte příběhy, zpracovává informační texty, klade otázky, vyhledává informace na internetu.

Vytváří kritéria výběru.

Zařazuje se do skupiny a přijímá roli a pravidla skupinové práce. Navrhuje, argumentuje, obhajuje jednotlivé návrhy. Formuluje svůj názor na vybranou postavu.

Třídění materiálu

Žáci třídí informace, prezentují své návrhy.

Ve skupině se shodnou na postavě (kandidátovi), kterou budou obhajovat.

Řešení

Ve skupině si žáci rozdělí práci, úkoly. Přijímají roli ve skupině. Pro svůj zadaný úkol každý vyhledává informace, hledá nejlepší řešení, které prezentuje ostatním. 

Skupina se domluví na formě prezentace, kterou společně vytvoří a při obhajobě předvedou (powerpointová prezentace, scénka, nástěnka, výtvarné dílo, literární práce, fotoalbum, video……)

Prezentace

Veřejná obhajoba. Žáci na základě prezentace vyhodnotí největšího Čecha.

Společný produkt

Nástěnka, článek, prezentace, dramatizace…

Reflexe

Žák vlastními slovy formuluje svůj pocit z projektu, poznatky a zkušenosti, které získal.

Oceňuje svůj osobní přínos k práci a konkrétní přínos ostatních.

Vyplní evaluační dotazník.

Pojmenuje úskalí, problémy a chyby, s nimiž se v průběhu projektu setkal a způsob jak je řešil.

Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova

-        rozvíjí schopnost poznávat, cvičí smyslové vnímání

-        rozvíjí dovednost zapamatování, komunikace

-        získává dovednost eticky zvládat situaci soutěže, konkurence, řešit problémy

Mediální výchova

-        umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich

-        rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu

-        učí se formulovat míru svého ovlivnění médii-učí se nepodléhat vlivu médií

-        učí se práci v realizačním týmu, volba mluvčího