Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo

___________________________________________________________________________

Pavlice 79, 671 56 Grešlové Mýto, tel: 515 258 250, E-mail: zs.pavlice@orgman.cz, IČO: 750 212 93

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Na základě § 34 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a na základě vyhlášky č. 14 ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání v platném znění

 

vyhlašuji

 

zápis

 

 dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

 

 

Zápis do mateřské školy při Základní škole a Mateřské škole, Pavlice se bude konat ve dnech od 3. do 14. května 2021. Žádost o přijetí si rodiče mohou vyzvednout v ZŠ Pavlice po telefonické domluvě s ředitelkou školy (T: 721844989) nebo vytisknout formulář dostupný www.zspavlice.cz.  

 

Podání žádosti 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy ID: dg6pfcu,

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (pokud rodič pošle žádost mailem bez el. podpisu, je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží), 

3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu), 

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Doporučujeme telefonickou domluvu s ředitelkou školy nebo vedoucí učitelkou MŠ.

Dokumenty k žádosti: kopie rodného listu.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Vedle doložení dokladu o očkování, které je součástí žádosti, nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 

 

 

                                        PaedDr. Tamara Kučerová

                               ředitelka školy